તને મુબારક તારા રુપ ની અમીરી મને તો ભલો મારો ખીજડા વાળો ને એની મોજે ફકીરી

How we started.

Shree Krishna charitable Trust

Shree Krishna charitable Trust

Shree Krishna charitable Trust

Love

There is only one happiness in this life, to love and be loved.

Compassion

My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.

Charity

Charity degrades those who receive it and hardens those who dispense it.

Our Gallery

Leadership

ankit raiyani

Ankit Raiyani

President

sagar rameshbhai kachhadiya

Sagar Kachhadiya

Vise President

amit shekhda

Amit Shekhda

Ministerial

parth

Parth Thumar

Member

ostin bhalara

Ostin Bhalara

Member

viraj thumar

Viraj Thumar

Member

adil sappa

Adil Sappa

Member

Smit Desai

Smit Desai

Web Developer